[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล


นายนิพล พุฒคง
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางชุติมา สุนันทเกษม
ศึกษานิเทศก์


นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์


นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
ศึกษานิเทศก์


นายธรรมชาติ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์


นางชนิกา ดวงจักร์
ศึกษานิเทศก์


นภวรรณ สุวรรณประสม
ศึกษานิเทศก์


นางดลพรรณ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์


นางสาวนรีนาท ศรีปาน
ศึกษานิเทศก์


นางณัฏฐ์ฎาพร เพชรัตนมุณี
ศึกษานิเทศก์


นายพิรม บุญญคง
ศึกษานิเทศก์


นางบังอร ทะไวยทอง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวิรภา วิลัยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th