[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
ผู้บริหาร  


นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2

นายศุภวัฒน์ อวภาค
รองผู้อำนวยการ

นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
รองผู้อำนวยการ

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน

นายนิพล พุฒคง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพิษณุ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ

นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกริษฐา บุญทัศโร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวณัฐธภา ชูเย็น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกชนิกา วงศ์วรนุช
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฏหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th