[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มบริหารงานบุคคลนางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .....อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค.....อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุ.....อ่านต่อ
ประกาศวัน เวลา และสถานสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ.....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบคำขอ วฐ 1 - 3
คู่มือปฏิบัติงาน ว21
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
กระบวนการให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ฉบับปรับปรุง1)
แบบประเมินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน
ขออนุญาตไปราชการ
แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง)
แบบคำร้องขอย้ายครู(ฉบับปรับปรุง)
แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ
ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข)
ใบลาต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ
หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
คำขอลาออกของข้าราชการฯ
แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(สนง.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(โรงเรียน)
ขั้นตอน/กระบวนงานยื่นขอเข้าพัฒนาฯวิทยฐานะ
คำร้องขอไปต่างประเทศ
คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th